POLITIKA PRIVATNOSTIKao potencijalne kupce, privredno društvo sa ograničenom odgovornošću DELTA TERM DOO - BEOGRAD (Surčin) ul. Svetog Save 20 (naselje Radiofar), Vas ovim putem obaveštava o tome kako će se Vaši lični podaci koristiti, odnosno obrađivati i u koje svrhe, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti Republike Srbije (“Sl. glasnik RS”, br. 97/2008, 104/2009 – dr. zakon, 68/2012 – odluka US i 107/2012).

RUKOVALAC PODATAKA

Rukovalac Vaših ličnih podataka je privredno dsruštvo sa ograničenom odgovornošću, DELTA TERM DOO - BEOGRAD (Surčin) ul. Svetog Save 20 (naselje Radiofar) matični broj: 17137271 (u daljem tekstu: Rukovalac).

Podaci koje ćemo obrađivati su podaci koje nam Vi dostavljate ukoliko ste zainteresovani za naše proizvode, a to su sledeći podaci: ime i prezime, e-mail adresa i broj telefona.

SVRHA PRIKUPLJANJA I DALJE OBRADE PODATAKA

Lični podaci koje nam dostavite biće korišćeni u svrhu direktnog oglašavanja naših proizvoda.

Naime, svrha prikupljanja ličnih podataka jeste ostvarivanje kontakta sa Vama, a sve radi razumevanja Vaših potreba i pronalaženja za Vas adekvatnih proizvoda.

Davanjem podataka o ličnosti saglasni ste da Rukovalac iste koristi da Vas obavesti o ponudama i dodatnim informacijama i aktuelnostima koje Vas interesuju u vezi sa našom kompanijom, da Rukovalac iste koristi za potrebe svog redovnog poslovanja i izvršavanja obaveza po svim započetim i budućim poslovima sa Klijentom, uključujući i dostavljanje ponuda za proizvode i usluge Rukovalac, istraživanje tržišta i zadovoljstva klijenata, ažuriranje, kao i statističke analize i obrade.

Davanjem svojih podataka o ličnosti dajete saglasnost da Rukovalac iste može obrađivati u skladu sa odredbama Zakona i drugim propisima, kao i da ih može prosleđivati svojim povezanim licima, marketinškim kompanijama, a sve u cilju pružanja informacija i podataka vezanih za trgovinu i inženjering u oblasti vodovoda, kanalizacije, sanitarija, grejanja i klimatizacije, kao i za vršenje drugih poslovnih aktivnosti kojima se Rukovalac bavi.

Vaši lični podaci će biti upotrebljeni isključivo u gore pomenute svrhe, osim ukoliko ispunjenje obaveza propisanih zakonom ne zahteva drugačije.

NAČIN KORIŠĆENJA PODATAKA

Podaci koje nam dostavite koristiće se kroz prikupljanje, beleženje, razvrstavanje, grupisanje, strukturisanje, uvid i upoređivanje.

PRAVNI OSNOV OBRADE PODATAKA

Pravni osnov obrade podataka je isključivo Vaša saglasnost. Davanje saglasnosti za prikupljanje i obradu podataka je dobrovoljno i možete ga opozvati u svakom trenutku. U slučaju opoziva dužni ste da nadoknadite sve opravdane troškove i štetu koji nastanu u slučaju opoziva.

OSTALE INFORMACIJE

Vaši podaci će se obrađivati i čuvati sve do opoziva Vaše saglasnosti, odnosno sve dok nas ne obavestite da više ne želite da primate naša obaveštenja.

Vaši podaci o ličnosti će biti tretirani kao poverljive informacije i Rukovalac će preduzeti odgovarajuće potrebne mere kako bi iste zaštitilo u skladu sa Zakonom. Pristup Vašim podacima imaće samo lica koja, s obzirom na opis posla koji obavljaju, treba da budu upoznata sa Vašim podacima o ličnosti i to samo u obimu koji je neophodan za obavljanje njihovih poslova.Ovim putem Vas obaveštavamo da se Vaši podaci o ličnosti ne iznose iz Republike Srbije u drugu državu ili međunarodnu organizaciju.